ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Tishrei 28 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 135-139.
Tanya: (However, in the (p. 539) ...with them.") (p. 541).

"If you go in my statutes... I will give your rains in their season..."1 Torah-study and mitzvot-observance are the wedding-ring with which G‑d betrothed Israel and obligated Himself to provide them with sustenance and livelihood.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום רביעי כח תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: (אלא שבארצות..עמהם).

אם בחוקתי תלכו גו' ונתתי גשמיכם בעתם.. לימוד התורה וקיום המצות הם טבעת הקדושין שבהם קידש הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם.