ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tishrei 17, Shabbat Chol Hamoed Sukot 5704

In Kabalat Shabbat we say: gam b'simcha uv'tzahala. (p. 132).

Shalom aleichem, Eishet Chayil, Mizmor L'David, Da hee s'udata (pp. 144-6) and V'yitein l'cha (p. 235) are said in an undertone.

At Musaf - uminchatam v'nisskeihem (p. 260) is said after each verse recounting that day's offering. On Shabbat do not say Hosha'anot (p. 326).

Torah lessons: Chumash: B'racha, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 83-87.
Tanya: XXIII. "The matter is (p. 523) ...multitude) at all. (p. 525).

The soul-aspect of yechida emerges through the avoda of being tested. As is written (in the Hosha'anot service, p. 327):

"She clings and cleaves to you" - the binding of the soul to G‑d. This leads to...

"She bears your yoke," observing Torah and mitzvot with self-sacrifice; and then...

"She, the One People (yechida), affirms Your Oneness" - yechida of the soul is revealed. Through this revelation the yechida of the animal soul is transformed into G‑dliness.1 This finds expression in the intensity with which one fulfills Torah and mitzvot, with an inner enthusiasm, with a sense of great delight and tremendous pleasure in serving G‑d. (To a person on that lofty level) there is total equanimity to all worldy matters; "yes" and "no" have become absolutely equal to him, for he is now divested of the sense of delight in and appetite for material things.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The animal soul is not committed to evil, or even to self-indulgence. Its primary desire is pleasure; but its concept of pleasure can be modified, so that it need not seek physical delights.

יום שבת חוהמ"ס יז תשרי, א דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה, שבת עם פירש"י..
תהילים:פג-פז
תניא: כג. בגזירת ... 'קלו' כלל.

גם בשמחה ובצהלה.

שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אומרים בלחש.

במוסף - ומנחתם ונסכיהם אחרי פסוקי כל יום ויום. בשבת א"א [אין אומרים] הושענות.

על ידי העבודה דנסיונות מתגלה בחינת יחידה שבנפש, כמאמר חבוקה ודבוקה בך - התקשרות הנשמה באלקות, ועי"ז [ועל ידי זה] - טוענת עולך - בקיום התורה ומצות במסירת נפש, הנה - יחידה ליחדך - שמתגלה בחינת יחידה שבנפש, דע"י [דעל ידי] התגלות זו נהפך יחידה שבנפש הבהמית לאלקות, שהו"ע [שהוא ענין] התוקף בקיום התומ"צ [התורה ומצות] בחיות פנימי, ובהרגש תענוג גדול והנאה מרובה בעבודת ה', ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשואה אמיתית, כי נלקח ממנו התענוג וטוב טעם שבענינים הגשמיים.