ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Tishrei 29 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 140-144.
Tanya: Now, though (p. 541) ...of blessed memory. (p. 541).

We do recite the b'racha upon seeing the rainbow (p. 87); we do not follow those (authorities) who are hesitant in this matter.

A resident of Mezibuz had a quarrel with another. Once, while in the Baal Shem Tov's shul, he shouted that he would tear the other fellow to pieces like a fish.

The Baal Shem Tov told his pupils to hold one another's hand, and to stand near him with their eyes closed. Then he placed his holy hands on the shoulders of the two disciples next to him. Suddenly the disciples began shouting in great terror: They had seen that fellow actually dismembering his disputant.

This incident shows clearly that every potential has an effect - either in physical form or on a spiritual plane that can be perceived only with higher and more refined senses.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי כט תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: והנה...האר"י ז"ל.

מברכים ברכת הקשת, ולא כיש מפקפקים בזה.

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים האט געהאט א מחלוקת מיט נאך א בעל הבית, און זייענדיג אמאל בא דעם בעש"ט [בעל שם טוב] אין שוהל האט ער געשריען, אז ער וואלט זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמאכטע אויגען. דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט ארויפגעלייגט זיינע הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטאנען לעבען אים, פלוצלונג האבען די תלמידים אנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי האבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.

דאס באווייזט קלאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: אדער אין א לבוש חומרי, אדער א רוחני וואס מי קאן אים אנעמען נאר מיט העכערע און איידעלערע געפילען.