ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Tishrei 26 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, Sheini with Rashi.
Tehillim: 119, 97 to end.
Tanya: (And that is (p. 535) ...dust, and water. (p. 537).

The interpretation of the verse, "Forever, O G‑d, Your word stands firm in the heavens."1 (Tanya II:I and IV:25) is quoted by the Alter Rebbe in the Baal Shem Tov's name although that interpretation is found in Midrash Tehillim, as quoted in Likutei Torah in the maamar Ki bayom hazeh yechapeir. But the Alter Rebbe had a special reason for this: It was on the second day of Creation when G‑d said: "Let there be a Heaven,"2 and it is this utterance which "stands firm in the Heavens." Associating the quotation with the Baal Shem Tov was to be an eternal memorial that the Baal Shem Tov was born on the second day of the week,3 on the eighteenth (chai) of Elul.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
3.

Monday; paralleling the second day of Creation.

יום שני כו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי ... 'קלט' רוחניות.

הענין ע"פ [על פסוק] לעולם ה' דברך נצב בשמים מביא רבינו הזקן [שער היחוה"א [היחוד והאמונה] פ"א [פרק א'], אגה"ק [אגרת הקודש] כ"ה] בשם הבעש"ט [הבעל שם טוב] , הגם שיש ענין זה במדרש תהלים, וכמש"נ [וכמו שנתבאר] גם בלקו"ת [בלקוטי תורה] בד"ה [בדיבור המתחיל] כי ביום הזה יכפר, וכוונה מיוחדת בזה, כי ביום שני הי'[ה] המאמר יהי רקיע - שהוא הנצב בשמים - וזה יהי'[ה] לזכרון עולם, כי ביום שני ח"י אלול נולד הבעש"ט [הבעל שם טוב].