ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tishrei 24, Issru Chag 5704

Bless Rosh Chodesh Marcheshvan. Say the entire Tehillim in the early morning. Day of farbrengen.

Haftora: Ko amar - v'yadir.

Torah lessons: Chumash: Entire Torah-portion of Bereishit with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: Our sages, (p. 533) ...in their hearts. (p. 533).

A public farbrengen in general, and on Shabbat or motzo'ei Shabbat1 in particular, is one of the foundations in the ways of chassidim and Chassidus. It is an opening and entry-way to the fundamental Mitzva of ahavat Yisrael.

At the great majority of farbrengens, the principal speakers demand of the participants to improve their conduct and practices, to designate times for the study of Chassidus and keep those times diligently, and that their study be directed to learning and fulfillment.

(The general concept and method of reproving another is well explained in the maamar V'im ruach hamosheil (Kuntres 30).2 Every chassid would do well to learn it thoroughly and take it deeply to heart.)

But this reproving at a farbrengen is only for such matters that will not cause any embarrassment whatsoever. This has been the way since the earliest days - one reproved another with love and deep affection.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Saturday night.

2.

Sefer Hamaamarim Kuntreisim; Vol. 2, p. 358b.

שבת כד תשרי, אסרו חג [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: בראשית, שבת עם פירש"י..
תהילים:קיג-קיח.
תניא: וע"כ קבעו...בלבותם.

מברכים ר"ח מ"ח [ראש חדש מרחשון]. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התועדות.

הפטורה: כה אמר - ויאדיר.

ההתוועדות - פארבריינגען - ברבים בכלל, ובשבת או במוצאי שבת בפרט, היא אחת היסודות בדרכי החסידים והחסידות, ופתח ומבוא למצוה היסודית דאהבת ישראל.

רובא דרובא הנה בכל התוועדות הרי ראשי המדברים תובעים מאת המסובים שיטיבו הנהגותיהם ודרכיהם, שיקבעו עתים ללמוד דא"ח [דברי אלקים חיים] ושישמרו הקביעות, ואשר הלמוד יהיה על מנת ללמוד ולקיים. - והנה כללות ענין ואופן התוכחה מבואר היטב בד"ה [בדיבור המתחיל] ואם רוח המושל [קונטרס למ"ד] אשר ראוי לכל אחד ואחד מאנ"ש [מאנשי שלומינו] ללמדו היטב אדעתא דנפשיה - אמנם הוכחה זו בעת ההתוועדות היא רק על דברים וענינים שאין בהם משום הלבנת פנים ולא כלום, כמו שהי'[ה] מאז ומקדם, אשר איש את רעהו הוכיחו באהבה ובחיבה גדולה.