ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Tishrei 21, Hosha'ana Raba 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: Therefore, my beloved (p. 527) ...Rashi, ad loc. (p. 529).

In the Tikun of Hosha'ana Raba night, the parsha of B'racha1 is also2 said only once. (My father instructed certain individuals to say it with Rashi's commentary on Hosha'ana Raba, but this was not a general instruction.) On erev3 Simchat Torah, B'racha is said twice and its Targum4 once.

Before Hallel remove the (top) two rings from the lulav, leaving the three rings that bind the lulav with the hadassim and aravot. Eiruv Tavshilin (p. 249). On Hosha'ana Raba the piece of bread on which one says hamotzi is dipped in honey, but not on Sh'mini Atzeret or Simchat Torah.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The weekly Torah-portion (or sedra) more commonly called V'zot Habracha.

2.

I.e. just like all the other portions of Devarim read that night.

3.

The day preceding; i.e. Sh'mini Atzeret (in the Diaspora).

4.

Aramaic rendition by Onkelos. This procedure (reading the Hebrew verse twice and Targum once) is followed weekly for every sedra.

יום רביעי כא תשרי, הושענה רבה (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: ע"כ אהוביי...בפירש"י ז"ל שם.

בתקון ליל הו"ר [הושענא רבה] גם פרשה ברכה אומרים רק פ"א [פעם אחת] מקרא - היו יחידים שאאמו"ר [שאדוני אבי מורי ורבי] ציום לאומרה בהו"ר [בהושענא רבה] עם פירש"י [פירוש רש"י] ואינה הוראה לרבים - ובערב שמחת תורה אומרים אותה שנים מקרא ואחד תרגום.

קודם הלל מסירים שתי הכריכות שעל הלולב, ונשארים רק הג' מאגדים ג' המינים יחד. עירוב תבשילין. בהושענא רבה טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל לא בשמע"צ [בשמיני עצרת] ושמח"ת [ושמחת תורה].