ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tevet 11 5703
Torah lessons: Chumash: Vayigash, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 60-65.
Tanya: Ch. 8. There is an additional (p. 31)...engaged in them. (p. 35).

Man's life is dependent on the air around him. Without air he cannot live and the quality of life is dependent on the quality of air. In an atmosphere of Torah and mitzvot there is healthy life. In a G‑dless environment life is diseased, and one is constantly threatened with the possibility of being stricken with contagious maladies. The first general step in healing is to purify the atmosphere. Purification of the air is the task of every person familiar with Torah and Torah-literature, and is effected through the letters1 of Torah. When reciting words of Torah while in the store or walking in the street or riding the subway, one cleans the air. Everyone knowledgeable in Torah must have some Torah memorized - Chumash, Tehillim, Mishna, Tanya, etc., so that at all times and in all places he will be able to think and utter the holy letters of Torah.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Letters" is the Chabad term used for words, letters being the fundaments of words, and each letter in Torah has significance.

2.

See Sivan, 9, p. 60.

שבת יא טבת   (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: פרק ח. ועוד זאת... שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. אהן אויר קען מען ניט לעבען, און אין וואס פאר א אויר מען לעבט אזא לעבען איז דאס. ווען מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירה-אויר, איז דאס א קראנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קראנק צו ווערען מיט אנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטאר, אדער ווען מען געהט אין גאס, אדער ווען מ'פאהרט אין סאבוויי און מען זאגט אותיות שבתורה, מאכט מען מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז האבען עפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, אז צו יעדער צייט און אין יעדען ארט, זאל ער קענען טראכטען און זאגען די הייליגע אותיות שבתורה.