ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Sh'vat 3 5703
Torah lessons: Chumash: Va'eira, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 18-22.
Tanya: Ch. 16. This then (p. 67)...explained at length. (p. 71).

Torah Or was first printed in 5597 (1837) in Kopust (without supplements). The Tzemach Tzedek, in his letter of Sh'vat 3 that year, wrote:

The book Torah Or now printed...contains maamarim, most of them from 5556 (1796) until the end of 5572 (1812). Our Master,1 of blessed memory, carefully examined and edited many of these and agreed to have them published. The book is comprised of two parts: The first is on two2 of the Five Books of the Chumash, Chanuka and Purim, with several discourses on Shavuot (time of Giving of the Torah) in parshat Yitro and a few for Pesach included in parshat Vayakheil. The second part (with G‑d's help, will be) on the last three Chumashim, Shir Hashirim, the Festivals, Rosh Hashana and Yom Kippur...The name of the author is fitting: Schneur, (literally, "two lights"), just as v'ahavta ("you shall love") in numerical value is twice that of the word or,3 "light."

Before the second part could be printed, informers had the government close a number of Hebrew printshops in Russia, including the one in Kopust where the Torah Or was printed. In 5608 (1848) the second part was printed in Zhitomir with a different title, Likutei Torah.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The Alter Rebbe, his grandfather.

2.

Bereishit and Sh'mot.

3.

Or is 207 numerically, and v'ahavta is 414.

שבת ג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: פרק טז. וזה ... באריכות.

תורה אור נדפס לראשונה בשנת תקצ"ז בקאפוסט (בלי ההוספות). הצ"צ [הצמח צדק] במכתבו מיום ג' שבט תקצ"ז כותב: ספר תורה אור הנדפס עתה... בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ"ו עד סוף תקע"ב, אשר הרבה מהם שם רבינו ז"ל [זכרונו לברכה] בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס. והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על שני חומשי התורה וחנוכה ופורים גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מ"ת [מתן תורה] בפ'[רשת] יתרו וקצת לפסח בפ'[רשת] ויקהל. וחלק השני אי"ה [אם ירצה ה'] על ג' חומשי התורה ושה"ש [ושיר השירים] ומועדים ור"ה [וראש השנה] ויוכ"פ [ויום כפור]... ושם המחבר נאה לו שניאור כמו ואהבת בגימט'[ריא] ב"פ [ב' פעמים] אור... עכ"ל [עד כאן לשונו].

לא הספיקו להדפיס רק חלק הראשון, כי ע"י [על ידי] מלשינות סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס העברים ברוסיה, וביניהם גם ביה"ד [בית הדפוס] בקאפוסט אשר שם הדפיסו התו"א [התורה אור]. בשנת תר"ח נדפס ח"ב [חלק ב'] בזיטאמיר ובשינוי השם "לקוטי תורה".