ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Sh'vat 2 5703
Torah lessons: Chumash: Va'eira, Shishi with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: This will explain (p. 65)...to his service. (p. 67).

My father related: The maamar Va'eira...ushmi Hashem, discussing the idea that "none of them will be repelled" - (not the maamar with this title which is printed in Torah Or) acquired the name, "the frum - ('G‑d-fearing')1 Va'eira." The Alter Rebbe would repeat it every three years, each time almost verbatim. The Tzemach Tzedek said, "Each time there was a new light." "My father commented: Or, light, is always the same, but maor, luminary, is always like something new.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The maamar evoked self-introspection, teshuva, self-improvement, stirring those who studied it to become more G‑d-fearing; in Yiddish, frum.

יום שישי ב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח (אינו הנדפס בתו"א [בתורה אור]), קנה לו שם "דער פרומער וארא", והיה רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ [הצמח צדק]: יעדער מאל איז געווען א אור חדש. האט דער טאטע געזאגט: א אור איז אלע מאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש.