ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Sh'vat 1, Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: Va'eira, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: In the category of (p. 63)...more than his wont. (p. 63).

The daily recital of Tehillim after davening1 applies equally to Chabad chassidic shuls and to those who follow the Ashkenazic or Polish nusach2 - may G‑d be with them.3 On account of ahavat Yisrael, love of our fellow...and especially in view of the importance and inner purpose of saying Tehillim with a minyan, which literally affects all of Israel, materially in "children, life and sustenance," and spiritually ...we must endeavor with every means possible that it become an established practice in every shul of every nusach.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See "Saying Tehillim," Kehot.

2.

See Introduction to the Siddur, Kehot.

יום חמישי א שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: א-ט
תניא: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

אמירת תהלים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנשי שלומינו שי' או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד' עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל... ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בצבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות... עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית הכנסת מאיזה נוסח שיהיה.