ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Tevet 29 5703
Torah lessons: Chumash: Va'eira, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 140-150.
Tanya: Ch. 15. With the above (p. 63)..."void within him." (p. 63).

We are "day workers."1 Day means light. Our work is to illuminate, to enlighten the world with the light of the Torah. Besides the necessity of maintaining our own selves properly, with G‑d's help - being what we ought to be - our whole avoda is to be privileged to develop pupils who are firmly based people, devoted with heart and mind to the inner kavana, the intention or purpose of our existence. Our pupils must know that it is not sufficient to study the Revealed Torah2 and to cherish the Sacred by observing mitzvot; there must also be avoda sheb'leiv, the service of the heart, davening.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Eruvin 65a.

2.

See "On the Teachings of Chassidus," Kehot.

יום רביעי כט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה [בעזרת ה'] בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.