ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Sh'vat 9 5703
Torah lessons: Chumash: Bo, Shishi with Rashi.
Tehillim: 49-54.
Tanya: Now, chochma (wisdom) is (p. 77)...you or intelligence. (p. 77).

When my father concluded the entire Talmud for the third time he said a maamar on the subject of the meaning of a hadran.1

During the year of mourning for his mother,2 my father3 concluded the entire Mishna at the end of eleven months, and the entire Talmud at her Yahrzeit.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The lecture traditionally delivered at the conclusion of a volume or the entire Talmud.

2.

Rebbetzin Rivka. (See 10 Sh'vat).

3.

The Rebbe Rashab (R. Shalom Dovber) 1860-1920.

יום שישי ט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: הנה הכחמה ... ומובן.

כשסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הש"ס בפעם השלישית אמר מאמר דא"ח [דברי אלוקים חיים], ותוכנו מהו הדרן.
בשנת האבילות אחרי אמו סיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ש"ס [ששה סדרי] משנה לסוף י"א חדש, וליום היא"צ [היארצייט] - כל הש"ס.