ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Friday Tevet 24 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mot, Shishi with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: Ch. 13. Therewith will (p. 53)...as stated above. (p. 53).

On this day the Alter Rebbe passed away in the village Piena on Saturday night of parshat Sh'mot 5573 (1812). He is interred in the city of Haditz.

My grandfather (R. Shmuel) asked the Tzemach Tzedek: What did Grandfather (the Alter Rebbe) intend with the "ways of Chassidus" and what did he intend with Chassidus?

The Tzemach Tzedek answered: The "ways of Chassidus" are that all Chassidim are to be like one family, with affection, as Torah teaches. Chassidus is vitality. Chassidus is to bring life and illumination into everything, to shed light even on the undesirable - to become aware of one's own evil exactly as it is, in order to correct it.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי כד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שישי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: יג. ובזה ... החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי שבת קדש פרשת שמות תקע"ג. ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בעיר האדיץ.
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] שאל את הצ"צ [הצמח צדק]: וואס האט דער זיידע געוואלט מיט דרכי החסידות, און וואס האט ער געוואלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים זאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ [על פי] התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטראגען א חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.