ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Thursday Sh'vat 22* 5703
Torah lessons: Chumash: Yitro, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: Now, since at (p. 97)...his studies anyway). (p. 97).

There are two sorts of statutes: a) statutes that create life, and b) statutes created by life. Human laws are created by life so they vary from land to land according to circumstances. The A-lmighty's Torah is a G‑dly law that creates life. G‑d's Torah is the Torah of truth, the same in all places, at all times. Torah is eternal.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

This day marks the passing, in 5748 (1988) of the Rebbetzin Chaya Mushka o.b.m., daughter of the Previous Rebbe o.b.m. She was the wife, for sixty years, of the Rebbe of righteous memory.

יום חמישי כב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: ומאחר שרצון - בלא"ה.

עס זיינען דא צווייערליי חוקים: א) א געזעץ וועלכער שאפט לעבען ב) א געזעץ וועלכער ווערט באשאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז דער ג-טליכער געזעץ וועלכער שאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.