Contact Us

Parshat V'Zot HaBerachah

Parshat V'Zot HaBerachah

Deuteronomy 33:1–34:12

 Email
Explore Parshah Themes
Readings for V'Zot HaBerachah
Tishrei 23, 5778
October 13, 2017

Haftarah:
Joshua 1:1-18
Torah Portion: V'Zot HaBerachah