שקנסוהו כו'. הנהא דעת הב"יב ורמ"אג להחמיר אף אם לא עבר אלא על מראית עין. ואף המ"אד שהעתיק דעת הב"חה מודה בכאן שעשה איסור מעיקר הדין.ו ולא דמי למ"ש בסי' רמ"ד ס"גז דאין איסור בדיעבד מעיקר הדין אף בשכיר יום כמשמעות הט"ז,ח דיש לומר כמ"ש המ"א סי' שכ"ה ס"ק ל"אט דכיון דקצץ שרי מדינא, משא"כ כאן דאין קציצה זו מועלת כיון שאף אם לא יעשה לא ינכה לו כלום מקציצתו כמ"ש המ"א.י וכששכרו לימים ג"כ אסור בדיעבד בלאו הכי משום שכר שבת כמ"ש הב"ייא לגירסא שניה ע"ש:יב