Contact Us

מצוות לא תעשה

מצוות לא תעשה

 Email
היא האזהרה שהוזהרנו מלהאמין [וליחס] אלהות לזולתו יתעלה
האזהרה שהוזהרנו מלעשות פסילים אשר יעבדו
האזהרה שהוזהרנו מלעשות עבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלעשות צורת האדם מן המתכות, האבנים, העצים ודומיהם
האזהרה שהזהרנו מלהשתחוות לעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלעבוד עבודה זרה אפילו בזולת ארבע העבודות הנזכרות
האזהרה שהזהרנו מלמסור מקצת בנינו לנעבד שהיה מפרסם בזמן מתן תורה שהיה שמו מולך
האזהרה שהזהרנו ממעשה האוב
האזהרה שהזהרנו ממעשה הידעוני
האזהרה שהזהרנו מלפנות אל עבודה זרה ולהתעסק בענייניה
האזהרה שהזהרנו מלעשות מצבה שיתקבצו אליה ויכבדוה, אפילו נעשית לעבוד עליה את ה'
האזהרה שהזהרנו מלעשות אבנים מוכנות להשתחות עליהן
האזהרה שהזהרנו מלנטוע אילנות במקדש או אצל המזבח לנוי לו וליופי
האזהרה שהזהרנו מלהשבע בעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלקרוא לעבודה זרה
האזהרה שהזהרנו מלהסית
האזהרה שהזהר המוסת מלאהב את המסית, ושלא יאבה לדבריו
האזהרה שהזהר המוסת שלא יקל בנטירה למסית
האזהרה שהזהר המוסת מלהציל את המסית
האזהרה שהזהר המוסת מללמד זכות על המסית
Related Topics