Contact Us

The Tashlich Prayer - Hebrew

The Tashlich Prayer - Hebrew

 Email

The verses "מי אל כמוך" allude to the Thirteen Divine Attributes of Mercy יי יי א-ל רחום. While saying these verses, keep in mind (but do not articulate) the corresponding attribute printed above it in small type. The same is true with the verses "מן המצר," which correspond to the nine attributes in the verse "יי ארך..."

If wearing a tallit katan, shake out its corners over the water.

From Siddur Tehillat Hashem. © Copyright Kehot Publication Society, Brooklyn NY
 Email
Join the Discussion
Sort By:
32 Comments
1000 characters remaining
Anonymous October 4, 2017

Thank you!!! I brought the wrong machzor and was able to say it before too late! Reply

Kayla Cedarhurst September 29, 2017

Thanks for the prayers text , I forgot my machzor Reply

Anonymous September 23, 2017

Just used it. Thanks so very much! Reply

Hinda Langer SF October 11, 2016

Yes thank you I had a small siddur but could not find tashlich
Thank you for helping me before yom kippur Reply

Absalom Herdman Airdrie ab can September 22, 2017
in response to Hinda Langer:

Tashlich you can say yourself even by a well
Read the 13attributes say your own prayer
Absalom Herdman Airdrie ab Canada Reply

Anonymous Davos Switzerland October 10, 2016

Thanks so much for posting it it was a pleasure using it, I just passed by the lake and used it Reply

Anonymous Monsey September 22, 2015

Thanks My siddur didn't have tashlich, thanks for posting you guys are amazing. Reply

Anonymous NY September 22, 2015

Thank you guys for putting up this website I just was able to say tashlich because of you.
Since my siddur didn't have it! Reply

Gaby Saad Naples September 21, 2015

Thank you I always come to this site for reference. There is so much to learn and it is much easier to teach my children with your help. Thank you for helping me keeping our traditions, rituals, beliefs, identity and roots. Reply

Shelley September 17, 2015

Aramaic Thanks, Bronx. Must be some kind of cellular memory -- I'm Bas Kohayn ;-). Reply

Mordechai Czellak New York September 15, 2015

No transliteration? Reply

Avi Lakewood, NJ October 14, 2014

It's already Succos & i didnt say Tashlich yet. happened to pass a lake, but didn't have my machzor... thanks Chabad.org!

I think saying Tashlich in English is fine.

If transliterated can't be found online, one can always buy a hard copy of "machzor Rosh HaShana" and find it there.

Thanks again. Reply

Anonymous Bronx October 3, 2014

Sephardic has Zohar That's where you might have seen Aramaic Reply

Anonymous October 3, 2014

Transliteration 1) MI El Camocha, 2) nossê avon,3) veovêr al pesha, 4) lish’erit nachalato, 5) lo hechezíc laád apo, 6) ki chafêts chessed Hu. 7) Iashuv ierachamênu, 8) yichbosh avotênu, 9) vetashlich bim’tsulot iam col chatotam. 10) Titên emet le Yaacov,11) chessed leAvraham, 12) asher nishbá’ta laavotênu, 13) mimê kedem. 1) Min hametsar caráti Yáh, 2) anani bamerchav Yáh. 3) A-do-nai li, 3) lo ira, 5) ma iaassê li adam. 6) A-do-nai li beozrai, 7) vaani er’ê vesson’ai. 8) Tov lachassot b’A-do-nai mibetoach baadam. 9) Tov lachassot b’A-do-nai mibetoach bindivim.
RANENÚ tsadikim b’A-do-nai, laisharím navá tehilá. Hodú l’A-do-nai bechinór, benêvel assór zamerú ló. Shíru ló shir chadásh, hetívu naguên bit’ruá. Ki iashár devar A-do-nai, vechol maassêhu beemuná. Ohêv tsedacá umishpát, chéssed A-do-nai maleá haárets. Bidvar A-do-nai shamáyim naassú, uvrúach piv col tsevaám. Conês canêd mê haiám, notên beotsarót tehomót. Yireú me’A-do-nai col haárets, miménu iagúru col ioshevê tevel. Ki Hu amar vaiéhi, Hu tsivá vaiaamód. A-do-nai hefir atsát goyím, heni mach’shevót amím.
Atsát A-do-nai leolám taamód, mach’shevót libó ledór vadór. Ashrê hagói asher A-do-nai Eloháv, haám bachár lenachalá ló. Mishamáyim hibit A-do-nai, raá ét col benê haadam. Mimechón shivtó hishguíach, él col ioshevê haárets. Haiotsêr iáchadlibám, hamevin él col maassehém. Ên hamélech noshá beróv cháyil, guibór ló yinatsêl beróv cóach. Shéker hassús lit’shuá, uv’rov chelo ló iemalêt. Hinê ên A-do-nai él iereáv, lameiachalím lechasdó. Lehatsíl mamávet nafshám, ul’chaiotám baraáv. Nafshênu chiketá l’A-do-nai, ezrênu umaguinênu Hu. Ki vó yismách libênu, ki veshêm codshó vatáchnu. Iehí chassdechá A-do-nai alênu caasher yichálnu lách.
LO iarêu velo iash’chítu bechol har codshí, ki mal’á haárets deá et A-do-nai camáyim la’iám mechassim.
IEHÍ ratson milefanecha, A-do-nai E-lo-hê-nu v’Elohê avotênu, El Elion muchtar beshlosh esrê midot mechilin derachamê shetehê shaá zu êt ratson lefanecha vihê olá lefanecha keriát shelosh esrê mechilin derachamê shebipessukê " Mi El camocha", ham’chuvanim el shelosh esrê midot "El Rachum ve Chanun", asher carínu lefanecha, keílu hissagnu col hassodot vetserufê shemot hakedoshim haiots’ím mehem, vezivuguê midotehen, asher achat beachat yigashu lehamtíc et hadinim takifin. Uvechên tashlich bim’tsulot iam col chatotênu, vetashpía alênu shefa ieshuá verachamim mehen, vezochrênu lechayím, Melech chafêts bachayím, vechotvênu bessêfer hachayím, lemaanchá Elohim chayím, venizke lit’shuvá ilaá, ki ieminchá peshutá lekabêl shavim, uk’rá roa guezar dinênu, vyicar’u lefanecha zechuiotênu, vetaarich apechá alênu letová, Amên. YIHIÚ leratson imrê fi veheguion libí lefanecha, A-do-nai Tsurí veGoalí. Reply

Shaul Wolf Chabad.org September 29, 2014

Re: Aramaic In all the editions that I have seen it is written in Hebrew. Perhaps you are confusing it with another prayer? Reply

Shelley New York September 26, 2014

For some reason I thought the prayer was in Aramaic. Any insight? Reply

David Berger September 24, 2013

translation This is the text of "Tashlich:""Who is like You, G-d, who removes iniquity and overlooks transgression of the remainder of His inheritance. He doesn't remain angry forever because he desires kindness. He will return and He will be merciful to us, and He will conquer our iniquities, and He will cast them into the depths of the seas."Give truth to Jacob, kindness to Abraham like that you swore to our ancestors from long ago."From the straits I called upon G-d, G-d answered me with expansiveness. G-d is with me, I will not be afraid, what can man do to me? G-d is with me to help me, and I will see my foes (annihilated). It is better to take refuge in G-d than to trust in man. It is better to take refuge in G-d, that to rely on nobles."Many people also read Psalms 33 and 130. Reply

Anonymous Kent ave September 12, 2013

Thanks for helping me to say tashlich Reply

Zara İbrahimzade September 1, 2013

Transliteration I wonder why there is no transliterated Tashlich both here and anywhere in the internet. I cant read Hebrew, but I want to say this prayer in Hebrew rather than in English. Could you help please? Reply

Mrs. Chana Benjaminson via mychabad.org October 5, 2012

Re Tashlich The word is pronounced 'tah-sh-lee-ch' with the guttural 'ch' as in Johannes Bach. Reply

Annette danbury, CT September 28, 2012

tashlich how do you pronounce it? like to learn about the holidays and traditions. Reply

Related Topics
Find Services
Videos
Audio Classes
Holiday Songs
Kids Zone
Holiday Shopping Recipes
Free Greeting Cards