Here's a great tip:
Enter your email address and we'll send you our weekly magazine by email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life, week after week. And it's free.
Oh, and don't forget to like our facebook page too!
Contact Us

The Tashlich Prayer - Hebrew

The Tashlich Prayer - Hebrew

 Email

The verses "מי אל כמוך" allude to the Thirteen Divine Attributes of Mercy יי יי א-ל רחום. While saying these verses, keep in mind (but do not articulate) the corresponding attribute printed above it in small type. The same is true with the verses "מן המצר," which correspond to the nine attributes in the verse "יי ארך..."

If wearing a tallit katan, shake out its corners over the water.

From Siddur Tehillat Hashem. © Copyright Kehot Publication Society, Brooklyn NY
 Email
Join the discussion
1000 characters remaining
Email me when new comments are posted.
Sort By:
Discussion (28)
October 11, 2016
Yes thank you I had a small siddur but could not find tashlich
Thank you for helping me before yom kippur
Hinda Langer
SF
October 10, 2016
Thanks so much for posting it it was a pleasure using it, I just passed by the lake and used it
Anonymous
Davos Switzerland
September 22, 2015
Thanks
My siddur didn't have tashlich, thanks for posting you guys are amazing.
Anonymous
Monsey
September 22, 2015
Thank you guys for putting up this website I just was able to say tashlich because of you.
Since my siddur didn't have it!
Anonymous
NY
September 21, 2015
Thank you
I always come to this site for reference. There is so much to learn and it is much easier to teach my children with your help. Thank you for helping me keeping our traditions, rituals, beliefs, identity and roots.
Gaby Saad
Naples
September 17, 2015
Aramaic
Thanks, Bronx. Must be some kind of cellular memory -- I'm Bas Kohayn ;-).
Shelley
September 15, 2015
No transliteration?
Mordechai Czellak
New York
October 14, 2014
It's already Succos & i didnt say Tashlich yet. happened to pass a lake, but didn't have my machzor... thanks Chabad.org!

I think saying Tashlich in English is fine.

If transliterated can't be found online, one can always buy a hard copy of "machzor Rosh HaShana" and find it there.

Thanks again.
Avi
Lakewood, NJ
October 3, 2014
Sephardic has Zohar
That's where you might have seen Aramaic
Anonymous
Bronx
October 3, 2014
Transliteration
1) MI El Camocha, 2) nossê avon,3) veovêr al pesha, 4) lish’erit nachalato, 5) lo hechezíc laád apo, 6) ki chafêts chessed Hu. 7) Iashuv ierachamênu, 8) yichbosh avotênu, 9) vetashlich bim’tsulot iam col chatotam. 10) Titên emet le Yaacov,11) chessed leAvraham, 12) asher nishbá’ta laavotênu, 13) mimê kedem. 1) Min hametsar caráti Yáh, 2) anani bamerchav Yáh. 3) A-do-nai li, 3) lo ira, 5) ma iaassê li adam. 6) A-do-nai li beozrai, 7) vaani er’ê vesson’ai. 8) Tov lachassot b’A-do-nai mibetoach baadam. 9) Tov lachassot b’A-do-nai mibetoach bindivim.
RANENÚ tsadikim b’A-do-nai, laisharím navá tehilá. Hodú l’A-do-nai bechinór, benêvel assór zamerú ló. Shíru ló shir chadásh, hetívu naguên bit’ruá. Ki iashár devar A-do-nai, vechol maassêhu beemuná. Ohêv tsedacá umishpát, chéssed A-do-nai maleá haárets. Bidvar A-do-nai shamáyim naassú, uvrúach piv col tsevaám. Conês canêd mê haiám, notên beotsarót tehomót. Yireú me’A-do-nai col haárets, miménu iagúru col ioshevê tevel. Ki Hu amar vaiéhi, Hu tsivá vaiaamód. A-do-nai hefir atsát goyím, heni mach’shevót amím.
Atsát A-do-nai leolám taamód, mach’shevót libó ledór vadór. Ashrê hagói asher A-do-nai Eloháv, haám bachár lenachalá ló. Mishamáyim hibit A-do-nai, raá ét col benê haadam. Mimechón shivtó hishguíach, él col ioshevê haárets. Haiotsêr iáchadlibám, hamevin él col maassehém. Ên hamélech noshá beróv cháyil, guibór ló yinatsêl beróv cóach. Shéker hassús lit’shuá, uv’rov chelo ló iemalêt. Hinê ên A-do-nai él iereáv, lameiachalím lechasdó. Lehatsíl mamávet nafshám, ul’chaiotám baraáv. Nafshênu chiketá l’A-do-nai, ezrênu umaguinênu Hu. Ki vó yismách libênu, ki veshêm codshó vatáchnu. Iehí chassdechá A-do-nai alênu caasher yichálnu lách.
LO iarêu velo iash’chítu bechol har codshí, ki mal’á haárets deá et A-do-nai camáyim la’iám mechassim.
IEHÍ ratson milefanecha, A-do-nai E-lo-hê-nu v’Elohê avotênu, El Elion muchtar beshlosh esrê midot mechilin derachamê shetehê shaá zu êt ratson lefanecha vihê olá lefanecha keriát shelosh esrê mechilin derachamê shebipessukê " Mi El camocha", ham’chuvanim el shelosh esrê midot "El Rachum ve Chanun", asher carínu lefanecha, keílu hissagnu col hassodot vetserufê shemot hakedoshim haiots’ím mehem, vezivuguê midotehen, asher achat beachat yigashu lehamtíc et hadinim takifin. Uvechên tashlich bim’tsulot iam col chatotênu, vetashpía alênu shefa ieshuá verachamim mehen, vezochrênu lechayím, Melech chafêts bachayím, vechotvênu bessêfer hachayím, lemaanchá Elohim chayím, venizke lit’shuvá ilaá, ki ieminchá peshutá lekabêl shavim, uk’rá roa guezar dinênu, vyicar’u lefanecha zechuiotênu, vetaarich apechá alênu letová, Amên. YIHIÚ leratson imrê fi veheguion libí lefanecha, A-do-nai Tsurí veGoalí.
Anonymous
Related Topics
Find Services
Videos
Audio Classes
Holiday Songs
Kids Zone
Holiday Shopping Recipes
Free Greeting Cards
This page in other languages