Here's a great tip:
Enter your email address and we'll send you our weekly magazine by email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life, week after week. And it's free.
Oh, and don't forget to like our facebook page too!
Contact Us
Monday, 3 Cheshvan 5778 / October 23, 2017

Daily Tanya

Daily Tanya

Iggeret HaKodesh, end of Epistle 25

 Email
Video & Audio Classes
Show content in:

Iggeret HaKodesh, end of Epistle 25

וכמדומה לי שתפיסתם אינה מצד דקדוק הלשון

It would seem to me, says the Alter Rebbe, alluding to the opponents of Chassidism who had taken issue with the above-discussed passage from Tzavaat HaRivash, that their seizing [upon this passage] was not prompted by the particular term used (viz., “dwelling”),

אלא מעיקר ענין התלבשות השכינה בקליפות

but by the very notion that the Shechinah can be invested in the kelipot.

שאין להם אמונה במה שכתב האריז״ל בספר הגלגולים

For they do not believe what R. Isaac Luria, of blessed memory, wrote concerning this in Sefer HaGilgulim (ch. 2).

שאם ירצו לחלק בין קליפות הרוחניים, לעובדי גילולים גשמיים

Should they seek to distinguish between the spiritual kelipot and physical idolaters, contending that the AriZal is speaking only of the spiritual kelipot, as distinct from a corporeal heathen, —

אין לך גשמי כעפר הארץ

there is nothing more physical than the dust of the earth;

ואף על פי כן, מתלבשת בו מלכות דמלכות דעשיה, ובתוכה מלכות דיצירה כו׳, וכנ״ל

nevertheless, as is stated in the Kabbalah, [the Sefirah of] Malchut of Malchut of [the World of] Asiyah vests itself in it, and within that in turn is vested [the Sefirah of] Malchut of [the World of] Yetzirah, and so on, with [the Sefirah of] Malchut of [the World of] Beriah and [the Sefirah of] Malchut of [the World of] Atzilut, as mentioned above.

ואם משום טומאת נפשות הנכרי

And should it be [difficult for them to conceive that the Shechinah vests itself in the gentile] because of the impurity of the souls of the gentile, —

הרי נפשותיהם מזיווג זעיר אנפין ונוקבא דקליפות הרוחניים, כמו שכתוב בכתבי האריז״ל

the souls [of the gentiles] derive from the union of the masculine and feminine elements (zivug zu’n, the union of Z’eir Anpin and Malchut) of the spiritual kelipot, as stated in the writings of R. Isaac Luria, of blessed memory.

נמצא שהרוחניים מקור טומאתם

Thus, the sources of their impurity are the spiritual kelipot, in which all agree that the Shechinah can vest itself. Why not, then, in the souls of the gentiles?

אך באמת צריך ביאור רחב, איך הוא התלבשות זו

But in truth, the manner of this investiture — both in the spiritual and in the physical realm — requires extensive elucidation.

אבל לא עלינו תלונתם, כי על כתבי האריז״ל

In fact their complaint should not be addressed to us, the revealers of Chassidism — the Baal Shem Tov, the Maggid of Mezritch and the Alter Rebbe himself, but to the writings of R. Isaac Luria, of blessed memory, in which it is stated that the Shechinah does indeed vest itself within kelipot.

ואל יחשדני שומע שאני בעיני שהבנתי דברי האריז״ל, להפשיטן מגשמיותן

And let no listener suspect that I imagine that I have understood the words of R. Isaac Luria, of blessed memory, divesting them from their physical connotation,

כי לא באתי רק לפרש דברי הבעל שם טוב ז״ל ותלמידיו, על פי קבלת האריז״ל

for I have set out only to explain the words of the Baal Shem Tov, of blessed memory, and of his disciples, according to the Kabbalah of R. Isaac Luria, of blessed memory.

בשגם שענין זה

This is especially so, since this concept, G‑d’s presence in even the humblest of places,

אינו מחכמת הקבלה ומהנסתרות לה׳ אלקינו

is not a teaching of the Kabbalah, nor is it one of1 “the secrets [that] are unto the L‑rd our G‑d,”

כי אם מהנגלות לנו ולבנינו, להאמין אמונה שלימה במקרא מלא שדבר הכתוב: הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאם ה׳

but rather one of2 “the things revealed unto us and unto our children” — to believe in perfect faith in the explicit statement of Scripture,3 “‘Do I not fill the heavens and the earth?’ says G‑d.”

שאין מקרא יוצא מידי פשוטו

And4 “Scripture does not depart from its plain meaning”: G‑d does indeed fill all space, both material and spiritual.

וגם היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל, ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים, שהלכו בתמימות עם ה׳

Moreover, it is a simple article of faith among Jews in general, handed down to them by their saintly ancestors, who walked artlessly with G‑d,

בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות, אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ, לידע איך הוא מלא כל הארץ

without searching the concept of Divinity by means of mortal intellect; for it is infinitely beyond the intellect to know (intellectually) how He fills the world.

רק שחדשים מקרוב באו, לחקור בחקירה זו

But new ones have recently come to rationally examine this question,

ואי אפשר לקרב להם אל השכל, אלא דוקא על פי הקדמות לקוחות מכתבי האריז״ל, מופשטות מגשמיותן

and it is impossible to bring it within reach of their reason except by means of premises borrowed from the writings of R. Isaac Luria, of blessed memory, divested from their physical connotation,

וכפי ששמעתי מרבותי, נשמותיהם עדן

and according to what I heard from my masters,the Baal Shem Tov and the Maggid of Mezritch, may their souls rest in Eden.

אך אי אפשר לבאר זה היטב במכתב, כי אם מפה לאזן שומעת, ליחידי סגולה ולשרידים אשר ה׳ קורא

However, it is impossible to explain this clearly in writing, only orally to an ear that hears [and understands], to uniquely qualified individuals, and to5 “the remnants whom G‑d calls,”

כדכתיב: ומבקשי ה׳ יבינו כל

as it is written,6 “And they who seek G‑d will understand all.”

ומכלל הן, אתה שומע כו׳

And7 “from the affirmative you may infer [the negative]” — that those who do not seek G‑d are incapable of perceiving the knowledge of Him as revealed in the inner dimension of the Torah, and particularly, in a truly comprehensible manner, in the teachings of Chassidism.

* * *

הנה אתם ראיתם פירוש מאמר אחד מספרים הידועים

You have now seen, writes the Alter Rebbe to the opponents of Chassidism, an explanation of a single passage from [its] well-known books,

לדוגמא ולאות כי גם כל המאמרים התמוהים, יש להם פירוש וביאור היטב ליודעי חכמה נסתרה

as a sample and token that likewise all the problematic passages about which objections have been raised have an explanation and meaningfulness for those familiar with the “Hidden Wisdom” (i.e., the Kabbalah).

אך לא יקוו מעלתם אלי לבאר להם הכל במכתב, כי היא מלאכה כבדה ומרובה, ואי אפשר בשום אופן

However, let my esteemed [readers] not hope that I will explain everything in writing, for that is a hard and extensive labor, and indeed, absolutely impossible.

רק אם תרצו, שלחו מכם אחד ומיוחד שבעדה

But if you so desire, send [here] from amongst you an outstandingly appropriate individual from your community,8

ופנים אל פנים אדבר בו, אם ירצה ה׳

and, G‑d willing, I will talk to him face to face.

וה׳ יהיה עם פי בהטיפי, ויהיו לרצון אמרי פי

And may G‑d be with my mouth as I speak, and9 “may the words of my mouth find favor.”

Footnotes
1.
Cf. Devarim 29:28.
2.
Cf. Devarim 29:28.
3.
Yirmeyahu 23:24.
4.
Shabbat 63a.
5.
Yoel 3:5.
6.
Mishlei 28:5.
7.
Cf. Sifri, Parshas Eikev 11:19.
8.
Cf. Sanhedrin 13b.
9.
Tehillim 19:15.


Translated from Yiddish by Rabbi Levy Wineberg and Rabbi Sholom B. Wineberg. Edited by Uri Kaploun.
Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' יוסף ב"ר זאב הלוי ע"ה וויינבערג
Daily Quote
This is to teach us that taking in guests is greater than receiving the Divine Presence
  –Talmud, Shevuot 35b, commenting on the fact that Abraham interrupted a visit from G-d to invite three passing wayfarers into his tent (Genesis 18:4)
This page in other languages